Scroll Top

Godišnji porez na dohodak građana

godisnji-porez-na-dohodak-gradjana

Uspostavljanjem poreskog sistema, država obezbeđuje sredstva potrebna za efikasno, blagovremeno i kvalitetno ostvarivanje svojih osnovnih zadataka i funkcija. U slučaju da poreski obveznik izbegava ili zakasni da plati porez, susreo bi se sa zakonskom propisanom kaznom. Stoga vas podsećamo da se bliži rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu.

Fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2022. godini preko  3.719.376 dinara  (neoporeziv iznos) u obavezi su da podnesu godišnju poresku prijavu PPDG-2r.

Rezidenti Srbije prijavljuju svoj svetski dohodak.

Nerezidenti Republike Srbije koji su stekli status poreskog rezidenta po jednom od dva osnova:
1) na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili
2) na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini
prijavljuju dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Utvrđeni lični odbici su u sledećim iznosima:
– za poreskog obveznika: 495.917 dinara
– za svakog izdržavanog člana porodice: 185.969 dinara

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Godišnji porez se obračunava po progresivnoj stopi:
– 10% – za iznos oporezivog dohotka do 7.438.752 dinara
– 15% – na razliku između iznosa koji je veći od 7.438.752 dinara

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana koji poslednjeg dana kalendarske 2022. godine imaju manje od navršenih 40 godina života, ostvaruju pravo na dodatno umanjenje za iznos od 3.719.376 dinara, što zapravo predstavlja tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom, koje su isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez.

Rok za podnošenje poreske prijave je 15. maj 2023. godine.

Napominjemo da se od 1. januara, poreska prijava podnosi isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.

Ako poreski obveznik ne podnese poresku prijavu u zakonskom roku, Poreska uprava će podneti prijavu po službenoj dužnosti umesto njega. Od trenutka podnošenja poreske prijave počinje da teče kamata za neblagovremeno plaćanje poreske obaveze.

Kako je porez jedna od primarnih tema kojima se FinExpertiza bavi, svojom stručnošću sprečavamo da naši klijenti dođu u nezgodnu situaciju. Naime, FinExperti će vam značajno pomoći pružanjem svojih usluga poreskog konsaltinga koje podrazumevaju pravovremeno davanje odgovora na sve poreske upite, poreske analize, savetovanje u cilju optimizacije poreza, ostvarenja legalnih poreskih ušteda i kontinuirano praćenje okolnosti i promena, kako bi se smanjili rizici od novih poreza i kazni, u slučaju poreske kontrole.

Ukoliko vam je potrebna pomoć pri pripremanju dokumentacije, obračunavanju poreza i podnošenju, odnosno predaji poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana, obratite se FinExpertima.

Rok za podnošenje poreske prijave je 15. maj 2023. godine.