Da li znate da je podnošenje dokumentacije o transfernim cenama zakonska obaveza?

da-li-znate-da-je-podnosenje-dokumentacije-o-transfernim-cenama-zakonska-obaveza

Na vrhu poreskih i finansijskih pitanja današnjice nalaze se transferne cene, odnosno cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica. Ali kako da znamo šta su povezana lica? Lice koje je povezano sa obveznikom jeste fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole, tačnije značajnijeg uticaja na poslovne odluke. Takođe, povezanim licima smatraju se pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja. Zakonodavac je odredio da se povezanim licima smatraju odnosi povezanosti preko kapitala, upravljačke funkcije, rodbinskih odnosa i sa firmom, odnosno više njih čije je sedište na teritoriji posebne jurisdikcije.

Relativno nova disciplina u ekonomiji posledica je aktuelnih uslova pod kojima se obavlja savremeno međunarodno poslovanje. Ova oblast sa sobom donosi značajne rizike, imajući u vidu suprotstavljene interese poreskih vlasti koje nastoje da uvećaju svoje prihode i multinacionalnih kompanija čiji je cilj da smanje svoje poreske obaveze.

Svaka zemlja ima različita pravila o transfernim cenama, tako da je veoma važno konsultovati se sa poreskim stručnjakom u određenoj državi da bi se ispunili svi propisani zahtevi. U Velikoj Britaniji je, recimo, do pre četiri godine za pojedince koji su rezidenti a nisu boravili u Ujedinjenom Kraljevstvu postojala mogućnost da „očiste“ svoje offshore račune i sredstva prebace u UK bez plaćanje poreza državi. U Republici Srbiji je priprema i podnošenje dokumentacije o transfernim cenama nadležnom organu Poreske uprave postalo obaveza od 2013. godine. Osnov za regulisanje oblasti transfernih cena kod nas čini Zakon o porezu na dobit pravnih lica, a sve kompanije koje obavljaju transakcije sa povezanim licima su u zakonskoj obavezi da pripreme neophodnu dokumentaciju. Transakcije koje su predmet analize su promet proizvoda i usluga, promet osnovnih sredstava i nematerijalne imovine, finansiranje međusobnih pozajmica, kao i zajedničko učešće u istraživanju i razvoju.

Izrada studije o transfernim cenama jedno je od najsloženijih i najtežih područja primene poreskog prava. Korporativni svet i dalje se bori sa izazovima u obezbeđivanju odgovarajuće prateće dokumentacije i proceni poreskih rizika koji nastaju iz transakcija sa povezanim licima.

Izveštaj o transfernim cenama sadrži:

  1. Analizu grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik
  2. Analizu delatnosti
  3. Funkcionalnu analizu
  4. Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke”
  5. Obračun kamate po principu „utanjene kapitalizacije“ i metodu transfernih cena
  6. Zaključak i utvrđivanje iznosa korekcije transfernih cena
  7. Izvod iz obrasca PB-1 ili PB-2 (deo koji se odnosi na transferne cene) u zavisnosti od oblika organizovanja

Kako biste izbegli novčane kazne koje se kreću od 100.000 dinara do dva miliona i pravilno i u propisanom roku završili izveštaj – tu je FinExpertiza!

Priprema i podnošenje dokumentacije o transfernim cenama nadležnom organu Poreske uprave je postala obaveza od 2013.