Scroll Top

Da li znate zašto vam je potreban biznis konsultant?

da-li-znate-zasto-vam-je-potreban-biznis-konsultant

Danas se posluje mnogo drugačije nego ranije. Tržišta su otvorenija i veća, konkurencija je sve jača, borba za napredak sve okrutnija i teža, a visina profita određene kompanije zavisi od različitih faktora. U takvim uslovima poslovanja, mnoge firme se odlučuju da angažuju konsultante i tako uvećaju svoje šanse za uspeh. Marinko Lukić, pravni savetnik iz revizorske kuće FinExpertiza objašnjava značaj poslovnog savetovanja, način na koji takav vid usluge funkcioniše kod nas i ističe da je reč o vrsti mentorstva koje organizacijama donosi različite benefite.

Šta podrazumeva poslovni konsalting?

Poslovni konsalting podrazumeva podršku i savetovanje u poslovanju privrednog društva od trenutka kreiranja ideje njegovih osnivača, pa sve do njegovog prestanka, efikasno, uz maksimalnu uštedu resura i vremena i očuvanje kvaliteta i profesionalne etike. Važno je istaći da konsalting predstavlja vrstu mentorstva kome je ključni cilj da pomogne organizacijama kojima je ta pomoć neophodna i uz iskrenu saradnju druge strane može doneti brojne benefite.

Kako je došlo do razvoja potrebe firmi za angažovanjem biznis konsultanata?

Početkom pandemije korona virusa i stvaranja novih otežanih uslova poslovanja, promenila se čitava organizacija rada, kako za zaposlene tako i za poslodavce i poželjna je postala novina da privrednom društvu, elektronski – putem maila ili telefonom, pružate sve potrebne informacije, da ste dostupni i raspoloživi u realnom vremenu bez potrebe dolazaka u firmu. Dakle, javila se potreba da se stari oblici rada i ponašanja prilagode novonastalim izazovima, tačnije rečeno nedostatku vremena i neophodnosti brzog i efikasnog rešavanja nastalih problema.

Koje sve usluge iz ove oblasti pruža FinExpertiza?

Pružanje usluga u ovoj oblasti je prvo započelo u procesu usklađivanja poslovanja domaćih i stranih privrednih društava sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Uredbom EU (GDPR), da bi se vrlo brzo proširilo i na ugovorno pravo i privredno pravo, radne i imovinske odnose. Dakle, usluge koje spadaju u pravni konsalting FinExperata su: SPNFT – usluge iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, podrška poslovanju, radno pravo, ugovorno pravo, GDPR – usluge iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, usluge iz oblasti arhivske građe i arhivske delatnosti, kao i mnoge druge.

U kojoj meri se u Srbiji shvata važnost ove vrste usluga?

U određenim oblastima postoji razvijena praksa ovakvog vida angažovanja spoljnih konsultanata, naročito u „compliance“ procesu, za strana privredna društva koja posluju u Srbiji i koja vrše usklađivanje svog poslovanja sa domaćim pravnim propisima. Međutim, pun domašaj poslovnog konsaltinga, kakav postoji u razvijenim zemljama Zapadne Evrope i SAD, kod nas još nije dostignuti, ali ta slika se ubrzano menja poslednjih godina.

Postoji li još nešto što biste istakli kao bitnu stavku poslovnog konsaltinga?

Ovakav oblik angažovanja se pokazao veoma atraktivan za mala i srednja privredna društva kojima je u obavljanju delatnosti potrebna podrška, jednokratna ili kontinuirana, a koja sa druge strane nemaju dovoljno potrebe da radno angažuju dodatna lica u okviru samog privrednog društva.

Poslovni konsalting podrazumeva podršku i savetovanje u poslovanju privrednog društva od trenutka kreiranja ideje njegovih osnivača, pa sve do njegovog prestanka, efikasno, uz maksimalnu uštedu resura i vremena i očuvanje kvaliteta i profesionalne etike.