Scroll Top

Bilten intervju – Maja Marić

bilten-intervju-maja-maric

Ko su revizori

Bez obzira na to kojom se privrednom granom bavite, veoma je bitno da imate podršku i pomoć vrhunskih revizora. A kako je njihova uloga, čak i danas, za mnoge nepoznanica, sa Majom Marić, partnerom i direktorom revizorske kuće FinExpertiza, razgovarali smo o tome koja je njihova funkcija i kakve usluge pružaju eksperti iz ove oblasti poslovanja.

Možete li da nam pojasnite čime se zapravo bave revizori?

Vrlo često se dešavalo da nastane tajac kada na pitanje „Čime se ti baviš?“ odgovorim „Ja sam revizor!“. Ljudi pomisle da je to neki inspektor, neki kontrolor, ispitivač, možda i policajac, ali definitivno neomiljeni lik i da treba bežati što dalje od njega. Čak i oni koji znaju ko je revizor i sarađuju sa njim, ne znaju njegovu pravu ulogu i njen značaj u poslovanju svake kompanije, već ga posmatraju kao „nužno zlo“. Ali nije baš tako. 

Revizori su nezavisna stručna lica koja svojim izveštajem povećavaju kredibilitet informacija sadržanih u finansijskim izveštajima, poseduju znanja i veštine koje mogu da pomognu kompanijama u rešavanju kriznih situacija, unaprede svoje poslovanje, kao i kvalitet finansijskog izveštavanja, obelodanjivanja i praćenja računovodstvenih standarda i propisa.

Šta podrazumevaju finansijski izveštaji i koliko se oni uopšte i čitaju, odnosno, koriste u Srbiji?

Kompanije i pojedinci posluju prema pravilima koja njima uglavnom nisu vidljiva i unapred poznata. Često su čak i nesvesno izloženi rizicima, te stoga moraju da procenjuju rizike i njima upravljaju. U procesu odlučivanja rukovode se informacijama iz prošlosti koje treba da im ukažu na to šta se ranije dešavalo, odnosno šta eventualno mogu da očekuju kao posledicu određenih odluka. Upravo tu na scenu stupa finansijski izveštaj koji, između ostalog, sadrži i te informacije.

Međutim, to nije jedina funkcija izveštaja ovog tipa. Vlasništvo i način upravljanja su se takođe vremenom promenili, tako da danas vlasnici kapitala imaju potrebu da vrše kontrolu nad svojim sredstvima i ulaganjima prateći rezultate poslovanja koje ostvaruje rukovodstvo. Finansijski izveštaji koje priprema rukovodstvo su deo procesa praćenja i kontrole rezultata poslovanja kompanije. 

Takođe, promenili su se i načini finansiranja. Banke, individualni i institucionalni investitori žele da osiguraju svoje plasmane, tako da prilikom procene rizika kod ulaganja traže od klijenata finansijske izveštaje. 

Mnogo je drugih slučajeva u kojima finansijski izveštaji imaju presudni uticaj na poslovanje. Na primer, pre donošenja odluke o saradnji sa dobavljačem ili kupcem, kompanije sagledavaju finansijske performanse svojih potencijalnih poslovnih partnera i nakon toga odlučuju o nabavci ili isporuci proizvoda ili usluga.

Finansijski izveštaji jesu važni i njihovi korisnici su različiti, ali svi u finansijskim izveštajima traže isto – pravovremene, pouzdane, kompletne i tačne podatke.

Dakle, revizor i finansijski izveštaji su neraskidivo povezani? 

Upravo tako! Iz priloženog možete se uveriti u tvrdnju s početka, da je revizor nezavisno stručno lice koje svojim izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja povećava kredibilitet informacija sadržanih u finansijskim izveštajima. Osim kada je reč o zakonskoj obavezi, revizor se obično “poziva” i “proziva” da dâ mišljenje u kriznoj situaciji. To se, recimo, dešava ukoliko postoji problem na relaciji rukovodstvo-vlasnik ili je, pak, zapelo kod finansiranja. 

Koje su još funkcije i usluge revizora?

Revizor može da pruži mnogo više od samog revizorskog mišljenja. On poseduje znanja i veštine koje mogu da pomognu rukovodstvu da unapredi poslovanje, organizaciju i sistem internih kontrola u kompaniji. Takođe, može da ima i savetodavnu ulogu kada je reč o kvalitetu finansijskog izveštavanja, obelodanjivanju i praćenju računovodstvenih standarda i propisa. 

Da bi sva znanja i veštine revizora bili adekvatno primenjeni i iskorišćeni, potrebno je imati svest o tome šta sve revizor zna i ume, a revizoru i reviziji pristupiti na pravi način i prepoznati benefite koje ovi eksperti pružaju.

Bez obzira na to kojom se privrednom granom bavite, veoma je bitno da imate podršku i pomoć vrhunskih revizora.